Stichting Comprix

De scholen van Stichting Comprix zijn gelegen in de landelijke omgeving van Zuidoost Fryslân en de meeste scholen van Stichting Comprix zijn te omschrijven als ‘plattelandsscholen’ met een gemiddelde schoolgrootte van circa 100 leerlingen. In totaal verzorgen circa 500 medewerkers het onderwijs voor ruim 4000 leerlingen.

De stichting kent een bestuurlijk model. Sinds juni 2022 werkt Stichting Comprix met een éénhoofdig college van bestuur dat de organisatie bestuurt en de raad van toezicht (rvt) die toezicht houdt op het bestuur. Er wordt gewerkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Binnen de scholen zijn medezeggenschapsraden ingericht (MR-en) en bovenschools zijn de scholen vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Ter ondersteuning van de scholen en het cvb beschikt Comprix over een stafbureau bestaande uit medewerkers met specifieke expertise binnen de verschillende beleidsterreinen. Om de scholen te ondersteunen en te adviseren op het gebied van de zorg en begeleiding van leerlingen, kan een beroep worden gedaan op het ondersteuningsteam passend onderwijs De Stipe. De Stipe is een samenwerking tussen Stichting Comprix en stichting de VCSO.