Meldplicht en klachten

Klachtenregeling

Als een ouder, een leerling of een medewerker het niet eens is met het (nalaten) van gedragingen en/of beslissingen van de school, dan kan hij hierover een klacht indienen. Stichting Comprix beschikt over een klachtenregeling. Uitgangspunt is dat klachten zoveel mogelijk binnen de school worden opgelost. Stichting Comprix heeft een interne en een externe vertrouwenspersoon die de klager kunnen bijstaan. Als een klacht in overleg met de betrokkenen of na een gesprek met de schooldirecteur, eventueel het college van bestuur en de contactpersonen van school of de externe vertrouwenspersoon niet naar tevredenheid is opgelost, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). In de schoolgids van de school is een schema meldingen/klachtenprocedure opgenomen.

Voor de gevallen dat de school en de ouders/verzorgers er samen niet uitkomen is Comprix aangesloten bij een onafhankelijke landelijke klachtencommissie. In die gevallen kan een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). In de schoolgidsen is een schema meldingen/klachtenprocedure opgenomen.

Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon van de school is vermeld in de schoolgids van de school.

Wilt u een klacht indienen? Meld uw klacht middels het klachtenformulier.

Externe vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen is GGD Fryslân, bereikbaar via 088-2299444.

Landelijke klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC),
Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
T: 030 - 280 95 90 
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klokkenluidersregeling

Voor het melden van misstanden heeft Comprix een klokkenluidersregeling. Hierin is opgenomen dat leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en eenieder die in de school werkgerelateerde activiteiten verricht voor Comprix een redelijk vermoeden van een misstand kan melden. Een melding van een misstand kan zowel intern als extern worden gedaan. De procedure voor deze melding en de waarborgen voor de melder staan beschreven in klokkenluidersregeling. Deze regeling is gepubliceerd op de website van Comprix.

Intern kunt u een misstand melden bij het Nederlands Compliance instituut
Te bereiken via de volgende kanalen: