Comprix College

Het Comprix College is een academisch leerpunt dat zich richt zich op het cognitief talentvolle kind: een kind met bijzondere capaciteiten vooral op het gebied van intelligentie. De leerling die deelneemt aan het Comprix College is een creatief ingesteld kind, dat, met een haast grenzeloze nieuwsgierigheid en vaak een sterke mate van gedrevenheid kent om taken goed te vervullen. Het is een kind met specifieke behoeften, zowel in intellectueel als in sociaal-emotioneel opzicht; een kind met een onderwijsbehoefte die binnen de reguliere school niet of minder goed kan worden beantwoord.

Binnen de lesdag van het Comprix College wordt ruimte geboden voor het gesprek en een persoonlijk leerplan (PLP). Uitgangspunten zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling en het werken met persoonlijke leerdoelen gericht op executieve functies en de 21th Century Skills. In het programma van het Comprix College is ruimte ingepland voor reflectiegesprekken. De leerkrachten van het Comprix College hebben expertise met betrekking tot diverse aspecten van de cognitief talentvolle leerling; specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht(en) op het gebied van competenties voor begeleiden van deze leerlingen. Deze kennis wordt zoveel mogelijk gedeeld met de toeleverende school binnen Comprix. Deze expertise kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld: visieontwikkelingen, het ontwikkelen van schoolbeleid m.b.t. cognitief talent, het voeren van “ronde-tafel-gesprekken” met de basisschool, eventuele externe begeleiders, de ouders en leerling t.b.v. de ontwikkeling van het kind.

De doelstelling van het Comprix College is het tegemoet komen aan de specifieke behoeften van cognitief talentvolle kinderen vooralsnog uit de groepen 5-8, zowel op intellectueel, sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:

  • ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau aan te bieden (cognitief aspect)
  • de kinderen de gelegenheid te geven met de peergroep in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect)
  • de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren (emotionele aspect)
  • te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect)

De lesdag van het Comprix College zal grotendeels uit een drietal hoofdactiviteiten bestaan:

  1. Creatief: De creativiteit/expressie heeft een belangrijke rol in het programma, o.a. bij het creatief denken en creatief uiten, (debatteren, filosoferen, ‘out of the box’-denken, vormgeven en ontwerpen).
  2. Cognitief: Er wordt ruim tijd ingepland om individueel of in groepsverband te werken aan uitdagende projecten/opdrachten, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de motivatie en interesses van de (leerlingen).
  3. Sociaal-emotioneel Het sociaal- emotionele aspect zal een belangrijke plaats innemen. Gedurende de lesdag kunnen de kinderen met ontwikkelingsgelijken hun dag(deel) doorbrengen. Dat versterkt hun zelfbeeld, nodigt uit tot vriendschap en maakt dat zij zich (h)erkend voelen en zich met anderen kunnen meten.

Kortom: Leren over jezelf en van elkaar binnen de groep!