Stichting Comprix heeft een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling. Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, maakt men fouten. Dat is op scholen niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om klachten en/of problemen te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken.
Wanneer u vragen, problemen, klachten hebt over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere schoolzaken kunt u deze voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij bespreekt het probleem met alle betrokkenen en zoekt naar een oplossing.

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht door de schooldirectie wordt opgepakt, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Mocht de kwestie dan nog niet naar tevredenheid kunnen worden afgerond, dan kan de klacht ingediend worden bij het College van Bestuur van Stichting Comprix.

De Klachtenregeling van Stichting Comprix bevat te nemen stappen en mogelijkheden voor het indienen van een klacht en een artikelsgewijze toelichting met begripsbepalingen.
Hierbij is het reglement van de landelijke klachtencommissie (LKC) als bijlage toegevoegd. De klachtenregeling is te downloaden door te klikken op de link in de tekst hierboven en is verkrijgbaar op de scholen en bij het stafbureau van Stichting Comprix.

De vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen is GGD Fryslân, bereikbaar via 088-2299444.

Een klacht bij Stichting Comprix kunt u middels het klachtenformulier indienen. 

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van regels;
  • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:

  • bij het bevoegd gezag;
  • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
  • bij de vertrouwenspersoon integriteit.

Vertrouwenspersoon integriteit

GGD Fryslân
Harlingertrekweg 58
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
telefoon: 088-2299887

Klokkenluidersregeling Stichting Comprix